Katalog produktów:

Informacje o nas


PHU "SYSTEMY PNEUMATYCZNE"
ul. Torfowa 5A,
70-772 Szczecin
tel.: +48 91 852 27 93
tel.: 793 555 526 Jonasz
tel.: 503 549 068 Paweł

e-mail: biuro@systemypneumatyczne.pl

Newsletter

Jeśli jesteś zainteresowany nowościami w naszej ofercie wpisz swój e-mail:

Regulamin

Ogólne warunki sprzedaży

 

I. Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Usług, zwane dalej OWS, określają zasady współpracy handlowej pomiędzy firmą PHU „Systemy Pneumatyczne” z siedzibą w 70-842 Szczecin ul. Babiego Lata 2/2 (zwaną dalej Systemy Pneumatyczne) a Kupującym.

2.
Kupujący przyjmuje do wiadomości, że poniższe OWS stanowią integralną część umowy kupna- sprzedaży oraz każdego potwierdzenia zamówienia, o ile indywidualnie ustalone warunki nie stanowią inaczej.

3. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego jako załącznik do oferty handlowej lub najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej "www.systemypneumatyczne.pl". Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Systemy Pneumatyczne, przyjęcie przezeń Ogólnych Warunków Sprzedaży przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.

4. Jakiekolwiek uzgodnienia pomiędzy stronami odbiegające od zasad przedstawionych w OWS wymagają pisemnego potwierdzenia przez Systemy Pneumatyczne.


II. Oferta, zamówienie, potwierdzenie zamówienia

1. Pisemna oferta Systemy Pneumatyczne, z zastrzeżeniem pkt. II.7 OWS, stanowi podstawę dla Kupującego do złożenia zamówienia. Zamówienie jest przekazywane w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej. Potwierdzenie zamówienia przez Systemy Pneumatyczne, oznacza zawarcie umowy sprzedaży między Stronami, na warunkach określonych w Potwierdzeniu Zamówienia oraz wynikających z postanowień OWS.

2. Zamówienie powinno zawierać indeks, nazwę produktu, ilość zamawianego towaru i dane indentyfikacyjne firmy. Zamówienie powinno być opatrzone pieczątką firmową i czytelnym podpisem osób do tego uprawnionych.

3. W przypadku składania zamówień telefonicznie, wystawiane będą dokumenty zamówień z systemu firmy Systemy Pneumatyczne , które należy potwierdzić, co jest warunkiem realizacji zamówienia.

4. Przed pierwszą transakcją z odroczonym terminem płatności, należy przesłać dokumenty rejestrowe firmy : wpis do ewidencji lub wypis z rejestru sądowego (nie starszy niż 3 miesiące), zaświadczenie o numerze indentyfikacyjnym REGON, decyzję nadania NIP wraz z wypełnionym oświadczeniem przesłanym przez firmę Systemy Pneumatyczne.

5. Schematy, rysunki i wszelka dokumentacja dołączona do oferty jest przeznaczona wyłącznie do użytku Kupującego i bez wyrażonej zgody Systemy Pneumatyczne, nie może być powielana ani udostępniona osobom trzecim.

6. Kupujący nie może odstąpić od umowy ani w jakimkolwiek inny sposób uchylić się od jej wykonania w przypadku złożenia błędnego zamówienia.

7. W przypadku sprzedaży elektronicznej ( Online Shop), oferta Systemy Pneumatyczne przedstawiana jest Kupującemu, na podstawie udostępnionego przez Systemy Pneumatyczne loginu i hasła. Login oraz hasło przekazywane są Kupującemu, po jego zarejestrowaniu oraz zweryfikowaniu podanych informacji w trakcie rejestracji.

7.1. Do składania zamówień za pośrednictwem  Online Shop, uprawnione są jedynie osoby zarejestrowane i posiadające swój indywidualny login i hasło.

7.2. Kupujący zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim loginu i hasła. 7.3. Systemy Pneumatyczne, bez udzielania wyjaśnień, może nie udostępnić Kupującemu loginu oraz hasła lub pozbawić Klienta loginu i hasła.


III. Ceny i warunki płatności

1. Należność za zakupiony towar może być uregulowana:

1.1. gotówką/za pobraniem
1.2. przelewem, według warunków ustalonych z Systemy Pneumatyczne.

2. Płatność za zakupione przez Kupującego Produkty, nastąpi według warunków handlowych, obowiązujących Strony w dniu wystawienia faktury lub obowiązującej oferty.

3. Ceny podane w cennikach handlowych lub ofertach są cenami netto, do których dolicza się podatek VAT w aktualnie ustawowo ustalonej wysokości.

4. Ceny w PLN ustalane będą na podstawie kursu sprzedaży walut (EUR, USD, CHF lub innych) w Banku BRE w dniu fakturowania.

5. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto lub do kasy Systemy Pneumatyczne.

6. W przypadku niedotrzymania terminów płatności, firma Systemy Pneumatyczne  ma prawo wstrzymać realizację zamówień złożonych przez podmiot zalegający z płatnościami.

7.
W razie niedotrzymania terminów płatności naliczane będą odsetki ustawowe oraz wszelkie koszty związane z windykacją należności.


IV. Warunki dostawy, transport

1. Jeśli Kupujący nie postanowi inaczej, transport przesyłek wysyłanych przez firmę Systemy Pneumatyczne, realizowany będzie za pośrednictwem firmy spedycyjnej DHL.

2. Adresem dostawy przesyłki jest siedziba Kupującego, chyba że na zamówieniu zostanie określony inny adres dostawy.

3. Koszty transportu w przypadku zamówień na kwotę równą lub wyższą niż 1000 zł netto, pokrywane będą przez firmę Systemy Pneumatyczne . W przypadku zamówień na kwotę niższą niż 1000 zł netto, koszty transportu pokrywa Kupujący.


V. Zwroty towaru

1. Zwrot towaru możliwy jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Systemy Pneumatyczne. W przeciwnym wypadku przesyłki nie będą przyjmowane.

2. Zwrotowi podlega towar nieużywany, w oryginalnym opakowaniu.

3. W przypadku dokonania zwrotu towarów handlowych, Kupujący ponosi opłatę manipulacyjną w wysokości:

3.1. 20 % ceny towaru dla elementów standardowych (stale utrzymywanych na magazynie Systemy Pneumatyczne)

3.2 50 % ceny towaru dla elementów niestandardowych 4. Produkty niestandardowe, wykonane na specjalne zamówienie Kupującego, nie podlegają zwrotowi.

4. Rozpatrywane będą tylko zwroty zgłoszone w ciągu trzech miesięcy od daty zakupu.

5. Koszty transportu za zwracany towar ponosi Kupujący.


VI. Gwarancja

1. Kupujący ma obowiązek dokonania kontroli ilościowo-jakościowej, dostarczonych przez Systemy Pneumatyczne produktów w ciągu 7 dni od daty ich odbioru. Pod pojęciem w/w kontroli rozumie się stwierdzenie zgodności ilości i rodzaju odebranych produktów ze specyfikacją wysyłkową lub fakturą, a także ocenę stanu technicznego produktów w zakresie wad technicznych, możliwych do wykrycia "gołym" okiem bez prób rozruchowych. Uchybienie temu terminowi powoduje utratę uprawnień do wszczęcia postępowania reklamacyjnego opisanego w Rozdziale VII, w zakresie dotyczącym w/w kontroli ilościowo-jakościowej.

2. Systemy Pneumatyczne gwarantuje należytą jakość i utrzymanie parametrów technicznych dostarczanych przez siebie produktów przez okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.

3. Odpowiedzialność Systemy Pneumatyczne z tytułu gwarancji dotyczy obowiązku naprawy lub wymiany, przy czym wybór w tym względzie należy do Systemy Pneumatyczne. Wszelkie inne roszczenia z tytułu gwarancji są wyłączone.

4. Własność wadliwych wymienionych części przysługuje Systemy Pneumatyczne .

5. Gwarancja dotyczy wad, powstałych wskutek wadliwej konstrukcji i/lub zastosowania niewłaściwych materiałów, i/lub niewłaściwego wykonania.

6. Odpowiedzialność Systemy Pneumatyczne  z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli naprawa lub wymiana została dokonana przez nieupoważnione osoby trzecie. Gwarancja nie obejmuje wszelkich modyfikacji dokonywanych z własnej inicjatywy Kupującego lub osób trzecich.

7. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek :

7.1. niewłaściwego zastosowania i/lub użytkowania, obsługi, składowania.

7.2. nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

7.3. działania czynników zewnętrznych, jak np. chemicznych lub elektrycznych, na które Systemy Pneumatyczne nie posiada wpływu.

8. Odpowiedzialność firmy Systemy Pneumatyczne  nie obejmuje części eksploatacyjnych, normalnie zużywających się w trakcie eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem produktu.

9. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.


VII. Postępowanie reklamacyjne

1. Podstawą rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego jest pisemne zgłoszenie reklamacji, zawierające indeks produktu, opis wady oraz podanie numery faktury. Kupujący jest również zobowiązany do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji o charakterze pracy reklamowanego produktu.

2. Zareklamowany produkt należy przesłać do Systemy Pneumatyczne w celu sprawdzenia i naprawienia lub dostarczenia nowego.

3. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania uregulowania należności za dostarczone produkty. Systemy Pneumatyczne ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań.

4. Systemy Pneumatyczne, pod warunkiem, że uzna reklamację, ponosi koszty przesyłki produktów podlegających naprawieniu lub wymianie.

5. Firma Systemy Pneumatyczne zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w najkrótszym możliwym czasie. Jeżeli wymagane będzie wykonanie specjalistycznej ekspertyzy, badań lub naprawy firma Systemy Pneumatyczne  zastrzega sobie prawo wysłania towaru do producenta, co może wydłużyć okres rozpatrywania reklamacji.

6. O wyniku reklamacji Kupujący informowany jest poprzez Protokół Reklamacyjny drogą elektroniczną lub listownie.

7. Kupujący nie ma prawa do usuwania wad na koszt Systemy Pneumatyczne we własnym zakresie, ani też przez osoby trzecie.

8. W zakresie nieuregulowanym w powyższych warunkach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


VIII. Postanowienia końcowe

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, niniejsze OWS mogą zostać zmienione przez Systemy Pneumatyczne, za dwutygodniowym uprzedzeniem.

2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest to spowodowane działaniami siły wyższej.

3. Wszelkie zmiany ogólnych warunków sprzedaży zaproponowane przez klienta przy składaniu zamówienia wymagają pisemnej zgody firmy Systemy Pneumatyczne .

4. Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonania bądź interpretacji OWS, strony będą się starały rozwiązać na drodze przyjaznych negocjacji. Spory, których stronom nie uda się rozwiązać na drodze polubownej, strony poddają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom dla siedziby Systemy Pneumatyczne.


PHU „Systemy Pneumatyczne”
Szczecin

Dokumenty do pobrania